Matematiği öğretecek kimselerin matematiğin tarihini, temel kavramlarını, bu temel kavramların ne gibi sorunlar, koşullar altında oluşturulup geliştirildiğini anlaması gerekir. Yoksa matematik belli işlemleri “kurnazca çözüverme” tehlikesi yaşıyor. G.H. Hardy

6.Sınıf Matematik Kazanımları

1. Doğal Sayılarla İşlemler (15 saat)​
M.6.1.1.1. Bir doğal sayının kendisiyle tekrarlı çarpımını üslü ifade olarak yazar ve değerini hesaplar.
M.6.1.1.2. İşlem önceliğini dikkate alarak doğal sayılarla dört işlem yapar.
M.6.1.1.3. Doğal sayılarda ortak çarpan parantezine alma ve dağılma özelliğini uygulamaya yönelik işlemler yapar.
M.6.1.1.4. Doğal sayılarla dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer ve kurar.

2. Çarpanlar ve Katlar (20 saat)​
M.6.1.2.1. Doğal sayıların çarpanlarını ve katlarını belirler.
M.6.1.2.2. 2, 3, 4, 5, 6, 9 ve 10’a kalansız bölünebilme kurallarını açıklar ve kullanır.
M.6.1.2.3. Asal sayıları özellikleriyle belirler.
M.6.1.2.4. Doğal sayıların asal çarpanlarını belirler.
M.6.1.2.5. İki doğal sayının ortak bölenleri ile ortak katlarını belirler, ilgili problemleri çözer.

3. Kümeler (10 saat)​
M.6.1.3.1. Kümeler ile ilgili temel kavramları anlar.

4. Tam Sayılar (10 saat)​
M.6.1.4.1. Tam sayıları tanır ve sayı doğrusunda gösterir.
M.6.1.4.2. Tam sayıları karşılaştırır ve sıralar.
M.6.1.4.3. Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır.

5. Kesirlerle İşlemler (18 saat)​
M.6.1.5.1. Kesirleri karşılaştırır, sıralar ve sayı doğrusunda gösterir.
M.6.1.5.2. Kesirlerle toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.
M.6.1.5.3. Bir doğal sayı ile bir kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
M.6.1.5.4. İki kesrin çarpma işlemini yapar ve anlamlandırır.
M.6.1.5.5. Bir doğal sayıyı bir kesre ve bir kesri bir doğal sayıya böler, bu işlemi anlamlandırır.
M.6.1.5.6. İki kesrin bölme işlemini yapar ve anlamlandırır.
M.6.1.5.7. Kesirlerle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
M.6.1.5.8. Kesirlerle işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

6. Ondalık Gösterim (18 saat)
M.6.1.6.1. Bölme işlemi ile kesir kavramını ilişkilendirir.
M.6.1.6.2. Ondalık gösterimleri verilen sayıları çözümler.
M.6.1.6.3. Ondalık gösterimleri verilen sayıları belirli bir basamağa kadar yuvarlar.
M.6.1.6.4. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla çarpma işlemi yapar.
M.6.1.6.5. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla bölme işlemi yapar.
M.6.1.6.6. Ondalık gösterimleri verilen sayılarla; 10, 100 ve 1000 ile kısa yoldan çarpma ve bölme işlemlerini yapar.
M.6.1.6.7. Sayıların ondalık gösterimleriyle yapılan işlemlerin sonucunu tahmin eder.
M.6.1.6.8. Ondalık ifadelerle dört işlem yapmayı gerektiren problemleri çözer.

7. Oran (10 saat)
M.6.1.7.1. Çoklukları karşılaştırmada oran kullanır ve oranı farklı biçimlerde gösterir.
M.6.1.7.2. Bir bütünün iki parçaya ayrıldığı durumlarda iki parçanın birbirine veya her bir parçanın bütüne oranını belirler, problem durumlarında oranlardan biri verildiğinde diğerini bulur.
M.6.1.7.3. Aynı veya farklı birimlerdeki iki çokluğun birbirine oranını belirler.

8. Cebirsel İfadeler (10 saat)
M.6.2.1.1. Sözel olarak verilen bir duruma uygun cebirsel ifade ve verilen bir cebirsel ifadeye uygun sözel bir durum yazar.
M.6.2.1.2. Cebirsel ifadenin değerini değişkenin alacağı farklı doğal sayı değerleri için hesaplar.
M.6.2.1.3. Basit cebirsel ifadelerin anlamını açıklar.

9. Veri Toplama ve Değerlendirme (5 saat)
M.6.4.1.1. İki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren araştırma soruları oluşturur ve uygun verileri elde eder.
M.6.4.1.2. İki gruba ait verileri ikili sıklık tablosu ve sütun grafiği ile gösterir.

10. Veri Analizi (6 saat)
M.6.4.2.1. Bir veri grubuna ait açıklığı hesaplar ve yorumlar.
M.6.4.2.2. Bir veri grubuna ait aritmetik ortalamayı hesaplar ve yorumlar.
M.6.4.2.3. İki gruba ait verileri karşılaştırmada ve yorumlamada aritmetik ortalama ve açıklığı kullanır.

11. Açılar (10 saat)
M.6.3.1.1. Açıyı başlangıç noktaları aynı olan iki ışının oluşturduğu şekil olarak tanır ve sembolle gösterir.
M.6.3.1.2. Bir açıya eş bir açı çizer.
M.6.3.1.3. Komşu, tümler, bütünler ve ters açıların özelliklerini keşfeder; ilgili problemleri çözer.

12. Alan Ölçme (15 saat)
M.6.3.2.1. Üçgenin alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
M.6.3.2.2. Paralelkenarın alan bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
M.6.3.2.3. Alan ölçme birimlerini tanır, m²–km², m²–cm²–mm² birimlerini birbirine dönüştürür.
M.6.3.2.4. Arazi ölçme birimlerini tanır ve standart alan ölçme birimleriyle ilişkilendirir.
M.6.3.2.5. Alan ile ilgili problemleri çözer.

13. Çember (12 saat)
M.6.3.3.1. Çember çizerek merkezini, yarıçapını ve çapını tanır.
M.6.3.3.2. Bir çemberin uzunluğunun çapına oranının sabit bir değer olduğunu ölçme yaparak belirler.
M.6.3.3.3. Çapı veya yarıçapı verilen bir çemberin uzunluğunu hesaplamayı gerektiren problemleri çözer.

14. Geometrik Cisimler (15 saat)
M.6.3.4.1. Dikdörtgenler prizmasının içine boşluk kalmayacak biçimde yerleştirilen birimküp sayısının o cismin hacmi olduğunu anlar, verilen cismin hacmini birimküpleri sayarak hesaplar.
M.6.3.4.2. Verilen bir hacim ölçüsüne sahip farklı dikdörtgenler prizmalarını birimküplerle oluşturur, hacmin taban alanı ile yüksekliğin çarpımı olduğunu gerekçesiyle açıklar.
M.6.3.4.3. Standart hacim ölçme birimlerini tanır ve cm³, dm³, m³ birimleri arasında dönüşüm yapar.
M.6.3.4.4. Dikdörtgenler prizmasının hacim bağıntısını oluşturur, ilgili problemleri çözer.
M.6.3.4.5. Dikdörtgenler prizmasının hacmini tahmin eder.

15. Sıvı Ölçme (6 saat)
M.6.3.5.1. Sıvı ölçme birimlerini tanır ve birbirine dönüştürür.
M.6.3.5.2. Sıvı ölçme birimlerini hacim ölçme birimleri ile ilişkilendirir.
M.6.3.5.3. Sıvı ölçme birimleriyle ilgili problemler çözer.